Voorwaarden

Algemeen
De site heeft als doel om de kwaliteit van de dienstverlening van makelaars voor consumenten inzichtelijk te maken.

Onafhankelijkheid
De site is bedoeld als onafhankelijk platform voor consumenten om hun mening te geven of hun ervaringen te delen over de kwaliteit van makelaars. Om de onafhankelijkheid van de site te waarborgen zijn er geen branche- of franchiseverenigingen binnen de makelaardij bij betrokken en is er een commissie van toezicht.

Informatie
WIDBM en de betrokken personen geeft constante zorg en aandacht voor de inhoud en samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens. Zij kunnen echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Met name als het gaat om door consumenten geuite meningen.
Op de site geuitte meningen zijn van de desbetreffende auteur(s) en niet van WIDBM zelf. WIDBM biedt consumenten slechts een platform om hun mening te geven. WIDBM behoudt zich het recht voor meningen in te korten in verband met de goede functionaliteit van de site alsmede het grammaticaal corrigeren ervan. Een eenmaal geuitte mening kan niet worden herroepen. Meningen die worden geuit op de site vormen altijd een steekproef van de kwaliteit van de desbetreffende makelaar.

Kwaliteit van de site
Om als makelaar in aanmerking te komen voor een vermelding met cijfer op de site, dienen tenminste 5  beoordelingen te zijn gegeven door verschillende consumenten. Het cijfer van een makelaar is het gemiddeld cijfer en is aan verandering onderhevig. Het cijfer hangt af van het aantal meningen en de scores van de diverse onderdelen van de dienstverlening. Verder is de oorsprong van de beoordelingen bepalend voor het gewicht van het cijfer in de berekening.
Om de kwaliteit van de site verder te waarborgen is er een Commissie van Toezicht in het leven geroepen. Hierin zitten personen die op geen enkele manier bij de ontwikkeling of instandhouding van de site betrokken zijn (geweest) en evenmin hierin financiële belangen hebben. Deze personen worden met regelmaat op de hoogte gehouden van het functioneren van de site en zien toe op de onafhankelijkheid van het functioneren van WIDBM

Aansprakelijkheid
WIDBM noch de betrokken personen staan in voor de juistheid van de op de site geuitte mening(en). WIDBM controleert de beoordelingen niet op juistheid. Een mening is altijd subjectief en soms aan verandering of voortschrijdend inzicht onderhevig. WIDBM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de (de goede naam van) beoordeelde makelaar(s) als gevolg van op de site geuitte meningen. WIDBM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op de site door consumenten in welk opzicht dan ook. Consumenten blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze(s) die zij maken. De site is slechts een hulpmiddel voor consumenten doch is vanzelfsprekend niet uitputtend of alomvattend. WIDBM roept consumenten die gebruik maken van de site op om ook andere bronnen te raadplegen alvorens voor een makelaar te kiezen.

Onjuist gebruik
Het is makelaars of medewerkers van een makelaarskantoor niet toegestaan zelf beoordelingen te plaatsen. Niet over henzelf, noch over een ander makelaarskantoor, ongeacht de geografische locatie. Het inschakelen door makelaars van vrienden/kennissen et cetera om daarmee meer of betere beoordelingen te verkrijgen wordt gezien als onjuist gebruik.
Bij het constateren van onjuist gebruik bestaat de kans dat dit met naam en toenaam van de betrokken makelaar wordt gepubliceerd op de websites van WIDBM, zonder vermelding van e-mailadressen of IP-nummers.

Contactgegevens consumenten
Contactgegevens van de consument worden op zijn of haar verzoek, als aangegeven op de site, aan de makelaar van keuze gestuurd. Deze gegevens worden niet aan anderen verstrekt.

Intellectueel Eigendom
WieIsDeBesteMakelaar.nl is een site naar het idee van- en de uitvoering door (of namens) Han Tuttel, handelend onder de naam “De Scherpe Pen” gevestigd te Almelo. Op het ontwerp van de site, de teksten, de afbeeldingen, de logo’s en alle andere functionaliteiten en bestanddelen daarvan rust het auteursrecht van Tuttel. Niets van de site mag zonder voorafgaande toestemming van Han Tuttel worden gebruikt althans gereproduceerd voor andere doeleinden. Han Tuttel behoudt zich het recht voor om de site naar believen te wijzigen.

Rechtskeuze en bevoegde rechter
Op de site is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen alleen voor de rechter in Almelo worden gebracht.

Commissie van Toezicht

  • Guido Thys - Bedrijfsverloskundige
  • Arjan Terpstra - Digitaal strateeg
  • Diederik Briedé - Advocaat
  • André van Eerden - Financieel expert

De commissie van toezicht controleert op de objectiviteit en onafhankelijkheid van WieIsDeBesteMakelaar.nl. Brancheverenigingen of franchiseorganisaties in de makelaardij hebben geen invloed op de beoordelingen op WIDBM.